Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL:Về xét duyệt đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL:Về xét duyệt đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL:Về xét duyệt đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________________

Bạn đang xem: Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL:Về xét duyệt đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số: 05/2010/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ,
dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
________________________

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc quản lý và tổ chức xét duyệt để đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là đề tài) có nội dung chủ yếu nghiên cứu về một chủ đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài khoa học xã hội và nhân văn. Đề tài có thể độc lập hoặc thuộc dự án, chương trình;

2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là dự án) là hoạt động sản xuất thử ở quy mô nhỏ những công nghệ mới, sản phẩm mới đã được tạo ra từ việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện công nghệ, sản phẩm đó trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

3. Xét duyệt đề tài, dự án là quá trình xem xét đề tài, dự án để đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm (05) năm và hàng năm gồm các bước: xác định nhiệm vụ; tuyển chọn hoặc xét chọn; thẩm định; phê duyệt.

4. Xác định nhiệm vụ là việc xem xét lựa chọn các ý tưởng nghiên cứu khoa học và công nghệ được tổ chức thực hiện dưới hình thức đề tài, dự án trên cơ sở các định hướng nghiên cứu và hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Tuyển chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất để chủ trì thực hiện các đề tài, dự án thông qua việc xem xét, đánh giá các hồ sơ đăng kí tham gia tuyển chọn theo những yêu cầu, tiêu chí quy định trong Thông tư này.

6. Xét chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo đặt hàng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện được giao trực tiếp chuẩn bị, trên cơ sở những yêu cầu, tiêu chí quy định trong Thông tư này.

7. Thẩm định là việc xem xét, kiểm tra nhằm đánh giá nội dung và kinh phí của đề tài, dự án trước khi quyết định đưa vào thực hiện.

Điều 3. Trình tự xét duyệt

Trình tự xét duyệt đề tài, dự án được thực hiện như sau:

1. Xác định đề tài, dự án.

a) Đề xuất các đề tài, dự án;

b) Thành lập các Hội đồng tư vấn xác định đề tài, dự án (sau đây viết tắt là Hội đồng xác định đề tài, dự án);

c) Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn.

2. Tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

a) Thông báo tuyển chọn, xét chọn;

b) Mở Hồ sơ tuyển chọn;

c) Thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển chọn, xét chọn);

d) Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, xét chọn;

đ) Thông báo kết quả tuyển chọn, xét chọn cho tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn.

3. Thẩm định đề tài, dự án trúng tuyển chọn, xét chọn (sau đây viết tắt là thẩm định).

a) Thành lập các Tổ thẩm định;

b) Tổ chức họp các tổ thẩm định.

4. Phê duyệt đề tài, dự án để đưa vào thực hiện.

Điều 4. Trách nhiệm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập các Hội đồng tư vấn xác định đề tài, dự án; các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án; các Tổ Thẩm định;

2. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt các đề tài, dự án đưa vào thực hiện;

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xét duyệt đề tài, dự án.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post