Thông tư 52/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 52/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư 52/2012/TT-BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy

Thông tư 52/2012/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 52/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 52/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

BAN HÀNH 03 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ TÙNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy sau đây:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép;

Số hiệu: QCVN 44 : 2012/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh hợp kim xe mô tô, xe gắn máy;

Số hiệu: QCVN 46 : 2012/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy;

Số hiệu: QCVN 47 : 2012/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
– Cổng Thông tin điện tử CP;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Bộ GTVT;
– Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
– Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh La Thăng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post