Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học

pgdsathay
pgdsathay 11/11/2022

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học

Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————-

Số: 46/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MUỐN TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông họp ngày 29 tháng 7 năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tưởng các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
– Website Bộ GD&ĐT;
– Công báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, PC, Vụ GDĐH.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post