Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

pgdsathay
pgdsathay 12/11/2022

Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT

Ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————————
Số: 38/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

————————–

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Ủy ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post