Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 256/2016/TT-BTC về lệ phí căn cước công dân Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 256/2016/TT-BTC về lệ phí căn cước công dân Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 256/2016/TT-BTC về lệ phí căn cước công dân

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về lệ phí cấp căn cước công dân, theo đó, không phải nộp lệ phí khi cấp mới thẻ căn cước công dân, giữ nguyên lệ phí chuyển từ CMND sang căn cước công dân.

Bạn đang xem: Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 256/2016/TT-BTC về lệ phí căn cước công dân Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Cũng tại Thông tư 331, thu lệ phí thẻ căn cước công dân đối với công dân từ 14 tuổi trở lên (thay vì chỉ thu lệ phí thẻ căn cước đối với người từ 16 tuổi trở lên như Thông tư 256/2016/BTC). Như vậy, theo Thông tư số 331/BTC, công dân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi đổi, cấp lại căn cước cũng phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân.

Thông tư số 331/2016/TT-BTC bỏ quy định miễn lệ phí thẻ căn cước công dân đối với người dưới 16 tuổi và trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân do sai sót của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Nội dung chi tiết thông tư 331/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 331/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 256/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Người nộp lệ phí

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này“.

2. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Mức thu lệ phí

1. Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ căn cước công dân“.

3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí

1. Các trường hợp miễn lệ phí

a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

b) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

c) Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí

a) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 điều 32 Luật căn cước công dân;

b) Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

c) Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017 và được áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Thông tư 331/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/02/2017. Thông tư này áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được nộp từ ngày 01/01/2017.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post