Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

pgdsathay
pgdsathay 08/11/2022

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT

Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 09 năm 2012 về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————-
Số: 32/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

————————-
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non. Bao gồm 2 nhóm lớp sau:

– Nhóm nhà trẻ;

– Nhóm mẫu giáo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Căn cứ danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, trang bị, sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ chơi ngoài trời phục vụ vui chơi tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– VP Chính phủ (để b/c);
– Ban TGTW (để b/c);
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ,
HĐND,UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Công báo;
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Cục CSVCTBTH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post