Thông tư 298/2017/TT-BQP Chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 298/2017/TT-BQP Chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Thông tư 298/2017/TT-BQP

Chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ

Ngày 01/12/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 298/2017/TT-BQP hướng dẫn chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định, còn được hưởng các chế độ sau:

Bạn đang xem: Thông tư 298/2017/TT-BQP Chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ

  • Phụ cấp bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được tính hưởng theo tháng; trường hợp không đủ tháng thì từ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 01 tháng, dưới 15 ngày được tính bằng 1/2 tháng.
  • Phụ cấp khu vực bằng 1,0 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính hưởng theo tháng khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.
  • Phụ cấp trách nhiệm bằng 0,5 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính hưởng theo tháng kể từ tháng được cấp có thẩm quyền quyết định trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.
  • Bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước. Khi hưởng chế độ bồi dưỡng, không được hưởng chế độ công tác phí.
  • Bồi dưỡng sức khỏe mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm), được tính hưởng như sau: Thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được bồi dưỡng 02 lần; dưới 06 tháng được bồi dưỡng 01 lần.

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 298/2017/TT-BQP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Căn cứ Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và một số chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết gọn là Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.

2. Các tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm:

a) Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các cấp (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo 1237 các cấp); Ban Công tác đặc biệt các cấp; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ;

b) Các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây viết gọn là Đội tìm kiếm, quy tập) ở trong nước và ngoài nước;

c) Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ; đơn vị Quân đội đón tiếp thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

3. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ, trực tiếp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ); người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

4. Thành viên các tổ chức nêu tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với đối tượng thuộc biên chế của các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước.

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung. Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định, còn được hưởng các chế độ sau:

1. Phụ cấp bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được tính hưởng theo tháng; trường hợp không đủ tháng thì từ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 01 tháng, dưới 15 ngày được tính bằng 1/2 tháng.

2. Phụ cấp khu vực bằng 1,0 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính hưởng theo tháng khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

3. Phụ cấp trách nhiệm bằng 0,5 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, được tính hưởng theo tháng kể từ tháng được cấp có thẩm quyền quyết định trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.

4. Bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước. Khi hưởng chế độ bồi dưỡng, không được hưởng chế độ công tác phí.

5. Bồi dưỡng sức khỏe mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm), được tính hưởng như sau: Thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được bồi dưỡng 02 lần; dưới 06 tháng được bồi dưỡng 01 lần.

6. Ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh, được tính hưởng theo ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước.

7. Hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia mức 500.000 đồng/người/năm (thời gian không quá 03 năm), được cấp phát tập trung cho Đội tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước theo quân số thực tế làm nhiệm vụ.

8. Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung.

9. Chi thanh toán viện phí, chuyển thương được thực hiện như sau:

a) Trường hợp bị bệnh, bị thương phải khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế của nước Bạn thì được thanh toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của nước sở tại; Đội tìm kiếm, quy tập lưu giữ chứng từ, giấy tờ liên quan làm cơ sở thanh, quyết toán (giấy vào viện, giấy ra viện; chứng từ, hóa đơn thanh toán viện phí);

b) Trường hợp phải chuyển bệnh nhân về nước điều trị, được thanh toán chi phí vận chuyển theo thực chi; Đội tìm kiếm, quy tập lập văn bản kê khai hành trình vận chuyển bệnh nhân và những chi phí cụ thể cho từng trường hợp làm cơ sở thanh, quyết toán.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với thành viên Ban Chỉ đạo 1237 các cấp, Ban Công tác đặc biệt các cấp, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh; thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; thành viên Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

Thành viên các tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung. Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định, còn được hưởng các chế độ sau:

1. Sinh hoạt phí mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày thực tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước. Trường hợp hưởng chế độ sinh hoạt phí thì không hưởng chế độ phụ cấp lưu trú theo quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác trong nước.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước được hưởng chế độ công tác phí đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài (sau đây viết gọn là Thông tư số 102/2012/TT-BTC), do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

3. Trường hợp bị bệnh, bị thương được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương như hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư này.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

1. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bao gồm người dẫn đường, bảo vệ, trực tiếp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

a) Bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày đối với những ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước;

b) Được đảm bảo tiền ăn bằng hai (02) lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh, được tính hưởng theo ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước;

c) Được cấp tiền mua trang phục chuyên dùng, nếu có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ ba (03) tháng trở lên;

d) Được bố trí phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền đi lại như quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác trong những ngày được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước;

đ) Trường hợp bị bệnh, bị thương được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương như hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư này;

e) Căn cứ chi trả: Quyết định về việc huy động của Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc của Thủ trưởng Cục Chính trị quân khu, trên cơ sở kế hoạch tìm kiếm, quy tập đã được Trưởng ban Chỉ đạo 1237 Quân khu phê duyệt (Quyết định ghi rõ thời gian được huy động, các chế độ được hưởng, kinh phí chi trả);

g) Tổ chức chi trả: Ở trong nước do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) chi trả; ở ngoài nước do Đội tìm kiếm, quy tập chi trả; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh, quyết toán.

2. Người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ, được hưởng chế độ bồi dưỡng và được khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

a) Bồi dưỡng mức 3.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 5.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ; mức 10.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên;

b) Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập; do Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định;

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Đội tìm kiếm, quy tập (nếu làm nhiệm vụ ở ngoài nước) lập văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương sở tại (cấp xã) và chỉ huy đơn vị tìm kiếm, quy tập (Mẫu 01) trực tiếp chi trả chế độ cho người cung cấp thông tin chính xác; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh, quyết toán.

3. Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

a) Được hỗ trợ tiền đi lại (bao gồm cả lượt đi và lượt về) theo khoảng cách từ nơi cư trú đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu; số lượng không quá 03 người, mỗi năm một lần; mức chi cụ thể một lượt như sau:

– Khoảng cách dưới 100 km: Mức 150.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 100 km đến dưới 300 km: Mức 300.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 300 km đến dưới 500 km: Mức 500.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 500 km đến dưới 1.000 km: Mức 800.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 1.000 km đến dưới 1.500 km: Mức 1.100.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 1.500 km đến dưới 2.000 km: Mức 1.500.000 đồng/người;

– Khoảng cách từ 2.000 km trở lên: Mức 1.700.000 đồng/người.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn B; thường trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; làm đơn đề nghị và được Ủy ban nhân dân phường Khương Mai cấp Giấy giới thiệu đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên/Quân khu 5 tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn B; đi cùng ông Nguyễn Văn A có 02 thân nhân liệt sĩ. Khoảng cách từ nhà ông Nguyễn Văn A đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên là 1.170 km.

Theo quy định ông Nguyễn Văn A được hỗ trợ tiền đi lại như sau:

1.100.000 đòng/người x 02 lượt x 03 người = 6.600.000 đồng.

b) Được hỗ trợ tiền ăn với số lượng không quá 03 người; thời gian không quá 05 ngày; mức hỗ trợ tiền ăn một ngày cho một người bằng 02 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

c) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp Giấy giới thiệu (Mẫu 03, bản chính), 01 bản sao có chứng thực Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc đơn vị cấp Sư đoàn hoặc tương đương trở lên quyết định hỗ trợ; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) và lưu các giấy tờ nêu trên làm chứng từ thanh, quyết toán.

Điều 6. Bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước

Các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

1. Bảo đảm trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung.

2. Bảo đảm xăng, dầu, bao gồm: Chi mua xăng, dầu phục vụ nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ (cả trong nước và ngoài nước) được thanh toán theo thực tế thực hiện nhiệm vụ.

3. Kinh phí làm nhà tạm mức 150.000.000 đồng/nhà/đội.

4. Chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt mức 1.000.000 đồng/mộ. Nội dung chi gồm: Tiểu sành, vải liệm, ny lon, rượu hoặc cồn, hương, nến, xà phòng và đồ lễ theo phong tục của địa phương.

5. Chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô mức 40.000.000 đồng/xe/năm.

6. Chi hỗ trợ cho Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách cấp tỉnh của Bạn làm lễ tiễn hài cốt liệt sĩ mức 30.000.000 đồng/lần, không quá 02 lần/năm.

7. Chi hỗ trợ vận động nhân dân nước Bạn mức 30.000.000 đồng/đội/năm đối với một tỉnh Bạn.

8. Chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường mức 20.000.000 đồng/đội/năm (ngoài nguồn thuốc Bộ Quốc phòng cấp theo chế độ).

9. Chi mua quà đối ngoại khi sang nước Bạn phối hợp triển khai nhiệm vụ mức 30.000.000 đồng/lần, không quá 02 lần/đội/năm đối với một tỉnh Bạn.

10. Trường hợp bị bệnh, bị thương được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương như hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư này.

11. Chi mua thiết bị lọc nước; chi lệ phí hộ chiếu, các phí, lệ phí khác được thanh toán theo thực chi.

12. Chi thuê phương tiện, đền bù thiệt hại về công trình, cây cối hoa màu

a) Mức chi dưới 100.000.000 đồng do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xem xét, quyết định;

b) Mức chi từ 100.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng do Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu xem xét, quyết định;

c) Mức chi từ 150.000.000 đồng trở lên do Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu; Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị – Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237).

Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, các đơn vị xác lập hợp đồng thuê phương tiện, biên bản đền bù thiệt hại (có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã), phiếu thanh toán để làm chứng từ thanh, quyết toán.

13. Chi mua dụng cụ phục vụ đào bới (cuốc, xẻng, xà beng, dao, rựa và các vật dụng khác) mức 10.000.000 đồng/đội/năm.

Điều 7. Bảo đảm chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; Ban Công tác đặc biệt các cấp; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ và các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ; đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ.

Nội dung chi bảo đảm cho hoạt động của các tổ chức theo quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 2 Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

1. Chi bảo đảm phục vụ đoàn ra, đón tiếp đoàn vào đối với Ban Chỉ đạo 1237 cấp quân khu, cấp tỉnh; Ban Công tác đặc biệt. Ban Chuyên trách cấp tỉnh một năm không quá 02 lần; mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí và Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Chi hỗ trợ Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh của Lào; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp quân khu, Ban Chuyên trách cấp tỉnh của Campuchia thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chi hội nghị sơ kết, tổng kết; khen thưởng

a) Chi hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 259/2017/TT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Chi khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được chi tiền khen thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng. Mức chi tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Chi hỗ trợ hoạt động tuyên truyền

a) Mức hỗ trợ đối với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối đa là 150.000.000 đồng/01 năm; Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xem xét, quyết định;

b) Mức hỗ trợ đối với các cơ quan tuyên truyền của Quân khu tối đa là 200.000.000 đồng/01 năm; Cục Chính trị Quân khu báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu xem xét, quyết định;

c) Mức hỗ trợ đối với các cơ quan tuyên truyền ở Trung ương do Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị – Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xem xét, quyết định.

5. Chi cho việc tổ chức thu thập, xử lý thông tin, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

a) Người được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; khảo sát, đo đạc, đối chiếu, xác định khu vực có mộ liệt sĩ đã được quy tập, khu vực chưa được tìm kiếm, quy tập; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ được hưởng chế độ bồi dưỡng mức 220.000đ/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ, không hưởng chế độ công tác phí;

b) Chi hội nghị, hội thảo để chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 259/2017/TT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;

c) Chi cho việc đối chiếu, so sánh, khử trùng, bổ sung thông tin, tích hợp cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; trích lục thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;

d) Chi cho công tác lập bản đồ và in tài liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000) được thực hiện theo quy định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm quốc phòng năm 2016 ngành Trắc địa Bản đồ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

đ) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo đảm và thanh, quyết toán theo quy định.

6. Chi xuất bản các ấn phẩm; đăng ký trang thông tin điện tử trên Internet; cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Chương II Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

7. Bảo đảm trang bị, phương tiện

a) Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237, Cơ quan chuyên môn các cấp được bảo đảm trang bị, phương tiện theo quy định tại Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung;

b) Cấp Sư đoàn và tương đương trở lên (trừ Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Cục Chính trị các Quân khu) được trang bị 01 bộ máy vi tính để bàn, 01 máy in, 01 tủ đựng tài liệu.

8. Chi bảo đảm xăng dầu, bao gồm: Chi mua xăng, dầu phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (cả trong nước và ngoài nước); tổ chức thu thập thông tin, kiện toàn hệ thống tài liệu, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; bàn giao sơ đồ mộ chí; di chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ về các địa phương được thanh toán theo thực tế thực hiện nhiệm vụ.

9. Chi tổ chức Lễ truy điệu, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ

a) Chi cho việc di chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ về các địa phương: Người được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ di chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính về các địa phương được hưởng chế độ bồi dưỡng mức 220.000đ/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ, không hưởng chế độ công tác phí;

b) Chi tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, bao gồm: Trang trí khánh tiết, vòng hoa, hương, nến, lễ vật thờ cúng theo phong tục địa phương, bồi dưỡng lực lượng phục vụ; mức chi tối đa không quá 40.000.000 đồng/01 buổi lễ đối với cấp tỉnh, 15.000.000 đồng/01 buổi lễ đối với cấp huyện (quận, thị xã);

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo đảm và thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các khoản chi quy định tại Thông tư này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, hạch toán vào loại 370, khoản 371, mục 7150, tiểu mục 7157, tiết mục 20, ngành 38 “chi tìm kiếm mộ liệt sĩ’ và quyết toán theo quy định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Chính trị

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư này;

b) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về nội dung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung và Thông tư này.

c) Chỉ đạo Cục Chính sách

– Hằng năm, căn cứ vào các quy định về lập dự toán ngân sách năm và yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Cục Chính sách lập và phân bổ dự toán ngân sách năm báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt để tổng hợp trong dự toán ngân sách năm của Tổng cục Chính trị, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng) theo quy định;

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

2. Bộ Tổng Tham mưu

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng bảo đảm phương tiện, trang bị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Tổng cục Kỹ thuật

Phối hợp bảo đảm trang bị, phương tiện; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

4. Tổng cục Hậu cần

Chỉ đạo, hướng dẫn việc bảo đảm trang phục, phương tiện hậu cần, đời sống, vật tư, xăng dầu theo quy định; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

5. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng

a) Căn cứ vào dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Tổng cục Chính trị, tổng hợp vào dự toán ngân sách năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi Bộ Tài chính. Thẩm định phân bổ dự toán ngân sách báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện;

b) Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

6. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có liên quan về nội dung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung và Thông tư này;

b) Trên cơ sở dự toán kinh phí hằng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng); phân bổ kinh phí theo quy định;

c) Bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng theo quy định tại Thông tư này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng); tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2018. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

2. Bãi bỏ Hướng dẫn liên cục số 748/HD-LC-CS-TC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Cục Chính sách, Cục Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Giao Tư lệnh Quân khu, Quân đoàn quyết định điều chỉnh, quản lý, sử dụng bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, có hiệu quả đối với xe ô tô UOAT, xe ô tô Xitec chở xăng dầu đã cấp nay không còn trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung.

4. Các văn bản viện dẫn trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì nội dung được thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

– Bộ trưởng, CNTCCT và các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, LĐTB-XH;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
– Cục Kiểm tra văn bản/Bộ Tư pháp;
– C20, C41, C56, C10, C85, C17 (05), C31, C34;
– Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng;
– Lưu: VT, NCTH (02).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post