Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước

Thông tư 242/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ.

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 242/2009/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2009
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2009/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính;

Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Đối tượng và phạm vi áp dụng theo quy định tại điều 1 quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là quy chế tài chính), bao gồm cả công ty mẹ 100% vốn Nhà nước trong tổ hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Trong đó:

1. Công ty được giao nhiệm vụ thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch (gọi tắt là công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích), công ty Nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng ngoài việc thực hiện những quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định của Nhà nước cho riêng từng loại hình công ty.

2. Đối với công ty có đặc thù về quản lý tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư và kinh doanh vốn, xổ số…) thì ngoài việc thực hiện các quy định của Thông tư này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng lĩnh vực đặc thù đó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post