Thông tư 23/2023/TT-BTC Quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 23/2023/TT-BTC Quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

pgdsathay
pgdsathay 10/05/2023

Thông tư 23/2023/TT-BTC

Quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

Ngày 25/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2023/TT-BTC Quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

Theo đó Thông tư có một số điểm nổi bật như:

– Tài sản được xác định là tài sản cố định khi thỏa mãn 2 điều kiện:

  • Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên
  • Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng trở lên

– 03 loại tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) phải trích khấu hao bao gồm:

  • Tài sản cố định tại ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
  • Tài sản cố định tại ĐVSNCL thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định
  • Tài sản cố định tại ĐVSNCL không thuộc các tài sản nêu trên được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới

– 04 loại tài sản cố định không phải tính hao mòn, khấu hao:

  • Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
  • Tài sản cố định đặc thù theo quy định
  • Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được
  • Tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post