Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác địa chất khoáng sản Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác địa chất khoáng sản Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác địa chất khoáng sản

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Thông tư 190/2016/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu địa chất và khoáng sản áp dụng cho tổ chức cá nhân đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất và khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 190/2016/TT-BTC về phí khai thác địa chất khoáng sản Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Thông tư về phí khai thác địa chất khoáng sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Tổ chức thu và người nộp phí

1. Tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản từ Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Kê khai, thu, nộp phí của tổ chức thu

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Biểu mức phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Mức thu phí được Thông tư 190/2016 quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản gồm phí tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản và phí khai thác, sử dụng các tài liệu

I. Tham khảo tài liệu

STT Loại tài liệu Đơn vị tính Mức thu phí (đồng)
1 Thư mục báo cáo Lần 6.000
2 Thuyết minh, phụ lục báo cáo Quyển 9.000
3 Bản vẽ báo cáo Bản vẽ 8.500

II. Khai thác và sử dụng tài liệu

A. Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản

1. Thuyết minh

2. Phụ lục

3. Bản vẽ

B. Báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản

C. Báo cáo địa chất đô thị

D. Báo cáo Địa chất thủy văn – Địa chất công trình

E. Báo cáo Địa vật lý

G. Tài liệu quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản

H. Báo cáo nghiên cứu chuyên đề

Mời các bản vào trang tải để xem chi tiết biểu mức phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản!

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post