Thông tư 14/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 14/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư 14/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị

Từ ngày 15/02/2018, Thông tư 14/2017/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

Bạn đang xem: Thông tư 14/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị

  • Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị;
  • Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
  • Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

B XÂY DNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

– Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

– Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

2. Một số dịch vụ công ích đô thị khác như: quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung hướng dẫn của Thông tư này áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post