Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

pgdsathay
pgdsathay 13/11/2022

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 12/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b, khoản 13, Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập tại Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Thông tư này thay thế Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
– Công báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu VT, PC, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ s­ư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học theo h­ướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến thức

Người học được trang bị:

– Các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục học đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục đại học, những xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại;

– Các kiến thức cơ bản về tâm lí học, lí luận dạy học đại học, phương pháp và kĩ thuật dạy học đại học;

– Những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

b) Về kĩ năng

Người học được cung cấp:

– Các kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức bài học và hướng dẫn phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho người học;

– Các kĩ năng xây dựng, phát triển chương trình dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở đại học; kĩ năng nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

– Các kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá quá trình dạy học; kĩ năng đọc, viết, trình diễn và giao tiếp trong quá trình dạy học;

– Các kĩ năng tổ chức và quản lí trường đại học, cao đẳng (cấp bộ môn, khoa), quản lí người học theo quy định và nhiệm vụ của giảng viên.

c) Về thái độ

Giúp người học:

– Hình thành ý thức nghề nghiệp, đạo đức và tác phong sư­ phạm mẫu mực của nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học;

– Hình thành lòng say mê và hứng thú trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

– Thể hiện thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức và quản lí quá trình dạy học.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

– Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.

– Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

Tổng cộng

15

135

180

450

IV. MÔ TẢ NỘI DUNG PHẦN KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU

1. Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam (1 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp người học có tầm nhìn bao quát về sự phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và những vấn đề cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam.

b) Nội dung

Học phần này bao gồm các nội dung:

– Sơ lược lịch sử phát triển giáo dục đại học thế giới và Việt Nam;

– Xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới;

– Chiến lược đổi mới giáo dục đại học Việt Nam;

– Quản lí giáo dục đại học.

2. Tâm lí học dạy học đại học (1 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp người học nắm được bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lí người; hiểu được tâm lí lứa tuổi người lớn; cơ sở tâm lí học của quá trình dạy học và giáo dục đại học; những đặc điểm lao động giao tiếp của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; có kĩ năng rèn luyện những phẩm chất, nhân cách của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; giải quyết những vấn đề đặt ra về tâm lí lứa tuổi thanh niên và người trưởng thành.

b) Nội dung

Học phần này bao gồm các nội dung:

– Bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lí ngư­ời;

– Đặc điểm tâm lí lứa tuổi thanh niên – sinh viên;

– Cơ sở tâm lí học của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học;

– Đặc điểm lao động sư phạm đại học và những yêu cầu về nhân cách của ngư­ời giảng viên đại học;

– Đặc điểm của giao tiếp s­ư phạm đại học.

3. Lí luận dạy học đại học (3 tín chỉ)

a) Mục tiêu

Giúp người học nắm được cơ sở lí luận và kiến thức, kĩ năng cơ bản về dạy học trong cơ sở giáo dục đại học, trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống kĩ năng, năng lực dạy học đại học.

b) Nội dung

Học phần này bao gồm các nội dung:

– Những vấn đề cơ bản về quá trình dạy học ở đại học;

– Nội dung dạy học đại học;

– Nguyên tắc dạy học đại học;

– Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học;

– Lập kế hoạch dạy học đại học;

– Các kĩ thuật dạy học ở đại học nhằm tích cực hoá hoạt động của sinh viên;

– Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Downdload file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post