Thông tư 111/2014/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0% - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 111/2014/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0%

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Thông tư 111/2014/TT-BTC

Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0%

Phòng Giáo Dục Sa Thầy xin giới thiệu Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2014. Theo đó, mức thuế suất của các mặt hàng sau sẽ là 0% (hiện hành là 1%).

Bạn đang xem: Thông tư 111/2014/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0%

Xem chi tiết bảng Danh mục thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng.

BỘ TÀI CHÍNH
——-
Số: 111/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

Hà Nội, ngày….tháng…..năm…….

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU THUỘC
NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH
KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2014.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:

 • Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
 • Văn phòng TW và các ban của Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Tòa án nhân dân TC;
 • Viện Kiểm sát nhân dân TC;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
 • Công báo;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 • Lưu: VT, CST (PXNK).

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2014/TT-BTC ngày …/…./2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Phòng Giáo Dục Sa Thầy tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post