Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

pgdsathay
pgdsathay 11/11/2022

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT

Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Về quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————

Số: 08/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC VÙNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên của đại học vùng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNNL;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GDĐT;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC VÙNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của đại học vùng, bao gồm: tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.

2. Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đại học vùng.

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện các quy định tại Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng và quy chế này.

Điều 2. Vị trí, chức năng của đại học vùng

1. Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của vùng, miền và cả nước.

2. Đại học vùng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đại học vùng đặt trụ sở trong các lĩnh vực được phân công theo quy định của của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội trong đại học vùng, trong các đơn vị trực thuộc đại học vùng, trong cơ sở giáo dục đại học thành viên được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 13 của Luật Giáo dục đại học.

Chương II
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỌC VÙNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của đại học vùng

1. Hội đồng đại học vùng.

2. Giám đốc, các phó giám đốc.

3. Văn phòng và các ban chức năng, gồm: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ban Hợp tác Quốc tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất.Tổng số lượng các ban chức năng không quá 10.

4. Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc, gồm: khoa, viện nghiên cứu, trung tâm, phân hiệu (nếu có); các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, dịch vụ.

5. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm: trường đại học, trường cao đẳng.

6. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.

Điều 5. Hội đồng đại học vùng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng

a) Phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;

b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; về việc huy động, quản lý, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng chung; định hướng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;

c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;

d) Quyết nghị việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc đại học vùng nêu tại khoản 3, 4 Điều 4 quy chế này; thông qua đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo đề nghị của giám đốc đại học vùng để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;

đ) Thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng đại học vùng do chủ tịch hội đồng đại học vùng trình; quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;

e) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu giám đốc đại học vùng báo cáo, giải trình về các hoạt động của đại học vùng;

g) Tổ chức đánh giá giám đốc đại học vùng trong việc thực hiện các quyết nghị của hội đồng đại học vùng.

2. Hội đồng đại học vùng có nhiệm kỳ là 05 năm, theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng.

3. Cơ cấu tổ chức hội đồng đại học vùng

a) Hội đồng đại học vùng có số lượng thành viên phải là số lẻ, có từ 17 đến 29 thành viên, bao gồm:

– Thành viên đương nhiên gồm: giám đốc, các phó giám đốc, bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đại học vùng; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

– Thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên hội đồng đại học vùng, gồm: đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thành viên ở trong hoặc ngoài đại học vùng, là những người có uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh.

b) Hội đồng đại học vùng có chủ tịch hội đồng, các thành viên và thư ký. Thư ký làm nhiệm vụ thường trực hội đồng, trực tiếp giúp chủ tịch hội đồng chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và làm thư ký các cuộc họp của hội đồng; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của hội đồng; thông tin về hoạt động của hội đồng, mời họp, gửi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch hội đồng giao; làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp trách nhiệm (nếu có) như đối với thư ký hội đồng trường quy định tại Điều lệ trường đại học. Thư ký hội đồng đại học vùng do chủ tịch hội đồng giới thiệu để hội đồng đại học vùng bỏ phiếu tín nhiệm và ra quyết nghị, Chủ tịch hội đồng đại học vùng bổ nhiệm.

4. Thủ tục thành lập hội đồng đại học vùng, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng

a) Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này, giám đốc đại học vùng tổ chức họp các thành viên đương nhiên của hội đồng để xác định số lượng, cơ cấu, dự kiến danh sách thành viên hội đồng, thông qua đảng ủy đại học vùng và quyết định thành lập hội đồng đại học vùng;

b) Sau khi có quyết định thành lập, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 quy chế này, hội đồng đại học vùng tổ chức phiên họp đầu tiên, do giám đốc đại học vùng chủ trì để trao đổi, bỏ phiếu tín nhiệm và ra quyết nghị về việc đề xuất nhân sự chủ tịch hội đồng đại học vùng. Căn cứ quyết nghị của hội đồng, giám đốc đại học vùng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng.

5. Nguyên tắc hoạt động của hội đồng đại học vùng

a) Hội đồng đại học vùng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết nghị theo đa số. Các phiên họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng tham dự. Quyết nghị của hội đồng chỉ có giá trị pháp lý khi có trên 1/2 tổng số thành viên của hội đồng biểu quyết nhất trí;

b) Hội đồng đại học vùng họp thường kỳ mỗi năm 2 lần và có thể tổ chức các phiên họp bất thường khi có đề nghị bằng văn bản của trên 1/3 tổng số thành viên hội đồng hoặc để giải quyết các vấn đề cần thiết, cấp bách theo đề nghị của giám đốc đại học vùng hoặc chủ tịch hội đồng đại học vùng. Thành viên của hội đồng đại học vùng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng và đóng góp ý kiến. Các thành viên vắng mặt các cuộc họp phải có báo cáo và có ý kiến đóng góp bằng văn bản về những nội dung của phiên họp gửi đến hội đồng;

c) Hội đồng đại học vùng được sử dụng con dấu của đại học vùng để thực hiện các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng. Văn phòng đại học vùng là đơn vị giúp việc hội đồng. Kinh phí hoạt động của hội đồng đại học vùng và phụ cấp trách nhiệm của các thành viên (nếu có) nằm trong kinh phí hoạt động của đại học vùng.

6. Miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng

Việc miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện khi:

a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng;

b) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ được giao hoặc đã chuyển vị trí công tác không còn phù hợp theo quy định;

c) Có trên 1/2 số thành viên của hội đồng đại học vùng kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

d) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Căn cứ quyết nghị của hội đồng đại học vùng và ý kiến của đảng ủy đại học vùng, giám đốc đại học vùng quyết định miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng hoặc trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc miễn nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng.

Điều 6. Chủ tịch hội đồng đại học vùng

1. Tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng đại học vùng như tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng quy định tại khoản 3 Điều 7 của quy chế này. Riêng về độ tuổi thực hiện theo quy định về độ tuổi của chủ tịch hội đồng trường tại Điều lệ trường đại học.

2. Chủ tịch hội đồng đại học vùng do hội đồng đại học vùng bầu trong số thành viên hội đồng đại học vùng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải có trên số thành viên hội đồng tín nhiệm. Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng đại học vùng theo nhiệm kỳ của hội đồng đại học vùng.

3. Chủ tịch hội đồng đại học vùng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của hội đồng đại học vùng; triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng đại học vùng theo quy định của pháp luật; tổ chức giám sát thực hiện các quyết nghị của hội đồng đại học vùng; ký các văn bản, nghị quyết của hội đồng đại học vùng; bổ nhiệm, miễn nhiệm thư ký hội đồng theo quyết nghị của hội đồng. Chủ tịch hội đồng đại học vùng được hưởng phụ cấp trách nhiệm như chủ tịch hội đồng trường quy định tại Điều lệ trường đại học.

4. Trường hợp chủ tịch hội đồng đại học vùng vắng mặt trong thời gian 03 tháng thì phải ủy quyền cho 01 thành viên hội đồng đại học vùng đảm nhận trách nhiệm của chủ tịch hội đồng đại học vùng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, thông báo công khai và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian uỷ quyền không quá 03 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post