Thông tư 04/2018/TT-BXD Quy định mới nhất về đặt biển quảng cáo ngoài trời - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông tư 04/2018/TT-BXD Quy định mới nhất về đặt biển quảng cáo ngoài trời

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông tư 04/2018/TT-BXD

Quy định mới nhất về đặt biển quảng cáo ngoài trời

Từ ngày 01/11/2018, Thông tư 04/2018/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/05/2018 chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định cụ thể về nguyên tắc, quy định khi lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 04/2018/TT-BXD Quy định mới nhất về đặt biển quảng cáo ngoài trời

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/2018/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 17:2018/BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 17:2018/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế nội dung quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT- BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

– Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, TP. HCM;
– Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;
– Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, KHCN&MT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

QCVN 17:2018/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities

Lời nói đầu

QCVN 17:2018/BXD do Viện Kiến trúc quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04 /TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018.

QCVN 17:2018/BXD thay thế cho QCVN 17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013.

Mục lục

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Giải thích từ ngữ

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

2.1.1 Nguyên tắc chung

2.1.2 Kết cấu

2.1.3 Vật liệu

2.1.4 Chiếu sáng – Cấp điện – Chống sét

2.1.5 An toàn cháy

2.2 Quy định cụ thể

2.2.1 Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn

2.2.2 Đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời

2.2.3 Đối với biển hiệu

2.2.4 Đối với các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng

3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Phụ lục A

Phụ lục B

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.1.1 Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng có sẵn.

1.1.2 Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong quy chuẩn này bao gồm:

– Bảng quảng cáo; Hộp đèn;

– Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; Biển hiệu;

– Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

1.1.3 Các phương tiện quảng cáo ngoài trời trong quy chuẩn này, ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này, còn phải tuân theo pháp luật về quảng cáo hiện hành.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn trong quy chuẩn này được áp dụng phiên bản được nêu ở dưới đây. Trường hợp tài liệu viện dẫn đã được thay thế bằng phiên bản khác, cần áp dụng phiên bản mới, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

QCVN 10:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

QCVN 12:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

1.4 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1

Phương tiện quảng cáo

Phương tiện có chất liệu và kích thước khác nhau để thể hiện các sản phẩm quảng cáo.

1.4.2

Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập

Phương tiện quảng cáo được định vị cố định xuống mặt đất/nền đặt ngoài trời.

1.4.3

Đất của đường bộ

Phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.

1.4.4

Hành lang an toàn đường bộ

Dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

CHÚ THÍCH: Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ đường thủy nội địa thì ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên.

1.4.5

Hành lang an toàn giao thông đường sắt

Phạm vi được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với phạm vi bảo vệ đường sắt để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết và bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

1.4.6

Hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa

Phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

1.4.7

Hành lang bảo vệ đê điều

Phần giới hạn dải đất dọc hai bên chân đê để bảo đảm an toàn cho đê điều.

1.4.8

Hành lang an toàn lưới điện cao áp

Khoảng không gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện hoặc bao quanh trạm điện và được quy định cụ thể theo từng cấp điện áp.

1.4.9

Đường đô thị

Đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị.

1.4.10

Đường ngoài đô thị

Đường bộ nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính nội thành nội thị.

1.4.11

Công trình thấp tầng

Công trình có chiều cao đến 07 tầng hoặc đến 28 m.

1.4.12

Công trình cao tầng

Công trình có chiều cao từ 08 tầng trở lên hoặc lớn hơn 28 m.

1.4.13

Tầng

Không gian nằm giữa một nền/sàn và trần ngay phía trên nó.

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

2.1.1 Nguyên tắc chung

2.1.1.1 Phương tiện quảng cáo ngoài trời phải được xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương.

2.1.1.2 Phương tiện quảng cáo ngoài trời phải có địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng phù hợp với quy hoạch quảng cáo được phê duyệt và đảm bảo ở bên ngoài hành lang an toàn đường bộ, hành lang an toàn đường sắt, hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang an toàn lưới điện cao áp.

2.1.1.3 Vị trí, địa điểm, khu vực xây dựng, lắp đặt và công tác quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các yêu cầu sau:

Đảm bảo mỹ quan đô thị;

Đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông;

Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu thoát nạn, yêu cầu cứu hộ cứu nạn, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội;

Đảm bảo các hoạt động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân và an toàn sinh mạng.

CHÚ THÍCH: Phạm vi không được phép xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo đối với cầu, hầm đường bộ xem Phụ lục A.

2.1.1.4 Các phương tiện quảng cáo ngoài trời không được che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

……….

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post