Thông báo 665/2013/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Thú y - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông báo 665/2013/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Thú y

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Thông báo 665/2013/TB-BNN-VP

Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Thú y

Thông báo 665/2013/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn đang xem: Thông báo 665/2013/TB-BNN-VP Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại buổi làm việc với Cục Thú y

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———–
Số: 665/TB-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC THÚ Y

Ngày 23 tháng 01 năm 2013, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã có buổi làm việc với Cục Thú y. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo và chuyên viên Cục Thú y, Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế.

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Cục Thú y về tình hình triển khai sửa đổi Quyết định47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch (Quyết định 47/2005/QĐ-BNN)Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm (Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT)Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm thương phẩm (Thông tư34/2012/TT-BNNPTNT) Nghị định 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại của động vật (Nghị định 05/2007/NĐ-CP) Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009 về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật (Thông tư48/2009/TT-BNNPTNT) và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

1. Về việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật

a) Quyết định 47/2005/QĐ-BNN: Cục Thú y soạn thảo văn bản trình Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm việc giao chính quyền cấp xã, thú y cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát, xác nhận nguồn gốc đối với trường hợp vận chuyển gia cầm dưới 50 con để giết mổ trong thời gian 01 năm. Sau 01 năm, tổ chức đánh giá tính khả thi của việc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT: Cục Thú y chủ trì xây dựng 02 văn bản này bằng hình thức Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Cục Thú y đăng ký vào kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2013.

c) Nghị định 05/2007/NĐ-CP và Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT: Cục Thú y soạn thảo văn bản gửi các địa phương đánh giá tình hình thực hiện các văn bản này, tổng kết và đề xuất hướng sửa đổi, hoàn thiện.

2. Về việc rà soát văn bản quản lý về thú y – chăn nuôi theo chuỗi

a) Thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quản lý theo chuỗi về thú y – chăn nuôi gồm Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Tổ trưởng Tổ rà soát, Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Cục Thú y là Tổ phó rà soát và các thành viên liên quan.

b) Giao Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Thú y, Cục Chăn nuôi xây dựng Quyết định thành lập Tổ công tác trình Thứ trưởng trong tháng 2/2013.

c) Giao Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch, tiêu chí, phương pháp rà soát văn bản trong tháng 2/2013.

d) Giao Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch kinh phí rà soát văn bản. Cục Thú y, Cục Chăn nuôi chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
– Các cục: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi;
– Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post