Thông báo 4837/TB-BHXH Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông báo 4837/TB-BHXH Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Thông báo 4837/TB-BHXH

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 4837/TB-BHXH năm 2013 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn đang xem: Thông báo 4837/TB-BHXH Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
—————-
Số: 4837/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau:

Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% tiền lương, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%.

Lưu ý: Mức đóng BH thất nghiệp (2%) và BHYT (4,5%) vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn trước đây.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Các đơn vị sử dụng lao động;
– Ban Giám đốc;
– Các phòng chức năng;
– BHXH quận, huyện;
– Đăng tải trên website BHXH/TP;
– Lưu: VT, THU (S).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Khánh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post