Thông báo 420/2012/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông báo 420/2012/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông báo 420/2012/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo

Thông báo 420/2012/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Thông báo 420/2012/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————

Số: 420/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TRONG CHUYẾN THĂM
VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO

Ngày 08 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo tại Khu Công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo y ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ. Tham dự chuyến thăm và làm việc còn có đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội. Sau khi nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo báo cáo và đề xuất, kiến nghị; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, địa phương và các nhà khoa học của Viện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Hoan nghênh và biểu dương tập thể lãnh đạo và các nhà khoa học của Viện đã đi đầu xây dựng mô hình Khoa học và Công nghệ khép kín của tổ chức xã hội, có nhiều đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu điều trị, sản xuất và cung ứng thuốc điều trị đạt kết quả bước đầu trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nhất là việc nghiên cứu điều trị nghiện ma tuý, HIV/AIDS và một số bệnh hiểm nghèo. Thời gian tới Viện cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, điều trị hiệu quả cho người nghiện ma tuý. Đồng thời xây dựng các vùng chuyên canh cây thảo dược làm nguyên liệu sản xuất thuốc góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho đồng bào các dân tộc, tăng xuất khẩu nguồn dược liệu của Việt Nam.

2. Các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh xã hội hoá công tác điều trị nghiện ma tuý, HIV/AIDS; các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đến các tầng lp nhân dân để có hiểu biết đầy đủ và khoa học về căn bệnh nghiện ma tuý và tự nguyện tham gia điều trị theo quy định.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch y ban Quốc gia trước ngày 10 tháng 01 năm 2013:

a) Về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (điểm d mục 5 Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ).

b) Về việc mở rộng mô hình hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng theo mô hình tỉnh Thái Nguyên và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

4. Bộ Y tế có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10 tháng 01 năm 2013 về thuốc Cedemex, kết quả sử dụng thí điểm thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma tuý Cedemex trong quá trình cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng từ năm 2008 ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và y ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét sự cần thiết để sớm hỗ trợ Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu điều trị bệnh nghiện ma tuý, HIV/AIDS và một số bệnh hiểm nghèo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
– Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo;
– Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch HNBVN;
– VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, Vụ: TH;
– Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post