Thông báo 3028/2012/TB-BNN-VP Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Thông báo 3028/2012/TB-BNN-VP Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Thông báo 3028/2012/TB-BNN-VP

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo 3028/TB-BNN-VP kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bạn đang xem: Thông báo 3028/2012/TB-BNN-VP Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———————-
Số: 3028/TB-BNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
______________________

Ngày 14/6/2012, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thành phần gồm các thành viên Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), đại diện các cơ quan liên quan như: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (gọi tắt là Quyết định 315/QĐ-TTg); Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Thông tư 47/TT-BNNPTNT) và Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp” (gọi tắt là Quyết định 3035/QĐ-BTC).

Qua ý kiến thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/TT-BNNPTNT

– Thống nhất mở rộng đối tượng được bảo hiểm đối với vật nuôi, nuôi thủy sản;

– Bổ sung thêm 1 số loại thiên tai, dịch bệnh và sửa đổi quy định về quy mô, địa bàn sản xuất lúa, chăn nuôi, nuôi thủy sản;

– Thống nhất bỏ quy định về mức độ thiệt hại được bảo hiểm đã quy định trong Thông tư 47/TT-BNNPTNT;

– Bổ sung Quy định về quy trình chăn nuôi, quy trình nuôi thủy sản theo hướng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra quy trình khung, các tỉnh căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương để xây dựng quy trình cho tỉnh.

– Về thẩm quyền công bố, xác nhận thiên tai, dịch bệnh: bổ sung quy định đối với trường hợp dịch bệnh xảy ra chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố dịch thì giao cho UBND huyện xác nhận trên cơ sở các cơ quan chuyên môn (Chi cục Thú y, Bảo vệ thực vật, Thủy sản) kiểm tra, thẩm định làm căn cứ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng.

– Hoàn thành các công việc trên trước ngày 15/7/2012.

2. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

– Nâng mức hỗ trợ từ 80% lên 100% về phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp;

– Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đến hết năm 2014.

3. Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung về quy tắc biểu phí

– Bảo hiểm cây lúa: Thống nhất quy định năng suất được bảo hiểm tính bằng 90% năng suất bình quân xã và được áp dụng cho 7 tỉnh thực hiện thí điểm trồng lúa;

– Bảo hiểm vật nuôi: Thống nhất bỏ quy định về số lượng vật nuôi tham gia bảo hiểm và mức miễn thường đối với vật nuôi;

– Bổ sung thêm quy định về mức độ thiệt hại được bảo hiểm trong quy tắc, biểu phí (hỗ trợ vắc xin tiêm phòng và hỗ trợ phí chữa bệnh cho vật nuôi chưa đến mức bị tiêu hủy);

– Sửa đổi quy định về biểu phí bảo hiểm đối với cây lúa, vật nuôi, nuôi thủy sản.

4. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp triển khai các công việc theo phân công.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp và thực hiện.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
– Bộ Tài chính;
– Thành viên BCĐ Bộ NN-PTNT;
– Cục Quản lý, giám sát BH (Bộ Tài chính);
– Các Doanh nghiệp tham gia TĐBHNN;
– Lưu VT, KTHT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Trần Quốc Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post