Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư

Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________

Bạn đang xem: Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư

Số: 1315/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác liên ngành
xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 1277/TTr-SXD-QLKT ngày 07/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “Tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng.

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Văn Hổ – Phó cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Tổ viên.

4. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên.

5. Ông Trần Hợp Dũng – Trưởng phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Thường trực tổ công tác.

6. Ông Vũ Ngọc Đạm – Trưởng phòng Phát triển Nhà Sở Xây dựng, Tổ viên.

7. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Trưởng phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng, Tổ viên.

8. Bà Lưu Thị Bích Loan – Phó trưởng phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Tổ viên.

9. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó trưởng Ban giá Sở Tài chính, Tổ viên.

10. Bà Trương Tuyết Oanh – Phó trưởng phòng Đăng ký thống kê đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên.

11. Ông Trần Văn Thiện – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp -Dự toán Cục Thuế Hà Nội, Tổ viên.

12. Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công tác:

1. Nhiệm vụ chung:

– Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

– Thực hiện khảo sát việc quản lý và xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư của các chủ đầu tư và doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

– Lấy ý kiến các cơ quan và đối tượng liên quan chịu tác động đến việc ban hành khung giá.

– Trên cơ sở kết quả khảo sát, ý kiến và báo cáo của các đơn vị, đối tượng có liên quan, tổng hợp trình UBND thành phố ban hành khung giá các loại dịch vụ nhà chung cư.

– Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ trưởng: Thực hiện việc điều hành tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ công tác. Quyết định danh sách nhà chung cư để tiến hành khảo sát làm cơ sở xây dựng giá các loại dịch vụ. Ký các văn bản liên quan đến hoạt động của tổ công tác. Đề nghị với UBND thành phố thay thế, bổ sung thành viên tổ công tác. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công việc được giao.

3. Tổ phó: Thay mặt tổ trưởng tổ công tác khi vắng mặt, thực hiện việc điều hành tổ công tác. Phụ trách về kinh phí hoạt động của tổ công tác. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công.

4. Các thành viên khác của tổ công tác: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo phân công.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post