Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Quyết định số 58/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Bạn đang xem: Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Số: 58/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách

tài chính, tiền tệ quốc gia
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ:

1. Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.

3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm:

1. Các Ủy viên Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

b) Hai Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó Phó Chủ tịch thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một Phó Chủ tịch là Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

c) Các Ủy viên là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, Ban, ngành liên quan và một số chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng

a) Giúp việc Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

b) Thành phần Tổ Thư ký giúp việc gồm có:

– Tổ trưởng là Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước;

– Các tổ viên khác gồm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

Danh sách Ủy viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ban hành theo Phụ lục của Quyết định này. Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 và các văn bản ban hành trước đây về thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thành viên HĐTVCSTCTTQG;
– Tổ Thư ký giúp việc HĐTVCSTCTTQG;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post