Quyết định về việc ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016 Quyết định số: 5848/QĐ-BYT - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định về việc ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016 Quyết định số: 5848/QĐ-BYT

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định về việc ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016

Quyết định số: 5848/QĐ-BYT

Quyết định 5848/QĐ-BYT về việc ban hành Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2016. Bảng kiểm tra được áp dụng làm cơ sở để kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn đang xem: Quyết định về việc ban hành bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016 Quyết định số: 5848/QĐ-BYT

Nội dung chính của quyết định 5848/QĐ-BYT

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016”

Điều 2: “Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2016” được áp dụng làm cơ sở để kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3: Vụ sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2016 và báo cáo lãnh đạo Bộ Y Tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5: Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y Tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y Tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 5

– Bộ trưởng (để báo cáo)

– Website Bộ y tế

– Lưu: VT, BMTE

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2016

BẢNG KIỂM TRA CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế)

Trung tâm CSSKSS tỉnh/thành phố:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: Đường phố/xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã:…………………………………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………….. Fax: ………………………………………………….

Email:…………………………………………………………………..

Họ tên Giám đốc Trung tâm CSSKSS: ……………………………………………………… Điện thoại:……………………………….

Họ tên Trưởng phòng KH-TC: …………………………………………………………………. Điện thoại:……………………………….

Họ tên cán bộ thống kê báo cáo: ……………………………………………………………… Điện thoại:……………………………..

Kết quả kiểm tra:

Điểm chuẩn:

Điểm trừ:

Điểm thưởng:

Điểm đạt:

Xếp loại:

Ngày ……………. tháng …………… năm 2016.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post