Quyết định số 966/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 966/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 966/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 966/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 966/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 966/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011
———————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1995/TTr-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

– Ông Phạm Lâm Hồng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới;

– Ông Hoàng Văn Chỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các ông có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b), Hà.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post