Quyết định số 911/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 911/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 911/QĐ-TTG

Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020

Quyết định số 911/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020.

Bạn đang xem: Quyết định số 911/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 911/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho
các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020
——————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 232/TTr -BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020”, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ cả về quy mô và chất lượng, nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý Đại học tiên tiến của đội ngũ giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng;

b) Tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường Đại học, Cao đẳng của cả nước, phấn đấu đến năm 2020, đào tạo bổ sung được ít nhất 20.000 tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam;

c) Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo tiến sĩ trong nước, tranh thủ và phát huy mạnh mẽ sự hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong đào tạo tiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường Đại học, của giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Việt Nam;

d) Tạo cơ sở vững chắc để đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; từng bước đưa giáo dục Đại học Việt Nam hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

b) Thực hiện việc đào tạo tiến sĩ theo các hình thức như sau:

– Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường Đại học có uy tín trên thế giới. Từ 2010 đến 2013 mỗi năm tuyển chọn từ 800 – 1200 nghiên cứu sinh; từ năm 2014 trở đi, bình quân mỗi năm tuyển chọn từ 1300 – 1500 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài;

– Đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường Đại học Việt Nam và trường Đại học nước ngoài. Từ năm 2010 đến năm 2013 mỗi năm tuyển chọn 300 – 350 người; từ năm 2014 trở đi bình quân mỗi năm tuyển chọn 450 người;

– Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Từ 2010 đến 2015 mỗi năm tuyển chọn 1200 – 1500 nghiên cứu sinh; từ năm 2016 bình quân mỗi năm tuyển chọn 1500 nghiên cứu sinh.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post