Quyết định số 904/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 904/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 904/QĐ-TTG

Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

Quyết định số 904/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Bạn đang xem: Quyết định số 904/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 904/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
——————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Văn bản số 31/NHCS-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2010; Tờ trình số 1616/TTr-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, ĐMDN,
HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.TĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post