Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND Về ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND Về ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND

Về ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND Về ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———————-

Số: 90/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành Quy định về quản lý hoạt động
khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4285/TTr-TNMT-QLTN ngày 06 tháng 6 năm 2007; Công văn số 1372/STP-VB ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Sở Tư pháp về hoàn chỉnh dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– TTUB: CT, các PCT;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố;
– Các cơ quan Báo, Đài;
– VPHĐ-UB: Các PVP;
– Các Phòng Chuyên viên; TTCB;
– Lưu:VT, (ĐTMT-LHT) H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tín

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post