Quyết định số 85/2009/QĐ-TTG Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 85/2009/QĐ-TTG Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 85/2009/QĐ-TTG

Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Quyết định số 85/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

Bạn đang xem: Quyết định số 85/2009/QĐ-TTG Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————-

Số: 85/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng
Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia
_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2009 và thay thế Quyết định số 148/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên HĐCSKH&CNQG;
– Văn phòng HĐCSKH&CNQG;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG


Đã ký


Nguyễn Tấn Dũng

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post