Quyết định số 799/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 799/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 799/QĐ-TTG

Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An

Quyết định số 799/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.

Bạn đang xem: Quyết định số 799/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 779/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An
———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 2772/UBND-VX ngày 17 tháng 5 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6842/BTC-NSNN ngày 28 tháng 5 năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1730/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2010.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post