Quyết định số 798/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 798/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Quyết định số 798/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 798/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 798/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 798/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011
——————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1601/TTr-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

– Ông Nguyễn Đình Tiết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

– Ông Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post