Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———–

Số: 78/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn Thành phố Hà Nội
———————–

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 10/4/1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 22/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6, Pháp lệnh Thuế tài nguyên;

Xét: Tờ trình số 7046/TTrLN ngày 29/04/2009 của Liên ngành: Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc giá 1m3 nước ngầm khai thác làm cơ sở xác định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và Báo cáo thẩm định số 471/STP-VBPQ ngày 31/03/2009 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá nước ngầm để làm căn cứ xác định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là: 4.000 đồng/m3 (bốn nghìn đồng trên một mét khối).

Điều 2. Thuế suất và các quy định liên quan đến việc thu thuế tài nguyên nước được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thường trực TU, HĐND TP (để báo cáo);
– Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
– Bộ: Tài chính, Tài nguyên và MT (để báo cáo);
– Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (để báo cáo);
– Các PCT UBND TP;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng giao tiếp điện tử, Trung tâm công báo TP;
– CPVP, các Phòng CV;
– Lưu: VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post