Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——————

Số: 72/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội
___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 356/TTr-GTVT ngày 14/4/2009; Báo cáo thẩm định số 452/STP-VBPQ ngày 07/4/2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người (kể cả bè, mảng) hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– TT TU, TTHĐNDTP; (để báo cáo)
– Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo);
– Bộ Tư pháp (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
– Các Đ/c PCT UBNDTP;
– VPUB: Đ/c PVP Phạm Chí Công, TH, GT;
– Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Khôi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post