Quyết định số 562/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ năm 2009 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 562/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ năm 2009

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 562/QĐ-TTG

Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ năm 2009

Quyết định số 562/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ năm 2009.

Bạn đang xem: Quyết định số 562/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ năm 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 562/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung vốn mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện
trợ năm 2009
————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4473/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính mua bổ sung 57.581 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại Văn bản số 4473/BTC-TCDT nêu trên.

Về nguồn kinh phí: Trích 480 tỷ đồng (bốn trăm tám mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010 và sử dụng 36 tỷ đồng (ba mươi sáu tỷ đồng) từ dự toán chi viện trợ năm 2009 (viện trợ lẻ) chưa sử dụng hết chuyển nguồn sang năm 2010 để thực hiện và cho phép quyết toán vào năm 2010.

2. Bổ sung 39 tỷ đồng (ba mươi chín tỷ đồng) từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2010 đã được Quốc hội phê duyệt để chi phí cho việc nhập, bảo quản và sửa chữa kho.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post