Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND

Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Số: 05/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và

thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn

thành phố Hà Nội

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế Hà Nội tại Tờ trình số 6211/TTrLN-STC-QLCS ngày 28/12/2011 và báo cáo thẩm định số 142/STP-VBPQ ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04, số 05 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Chủ tịch UBND TP;
– Các PCT UBND TP;
– Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
– Cổng giao tiếp Điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm soát VB – Bộ Tư pháp;
– Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
– Trung tâm công báo Thành phố;
– PVP, TH, KT
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Huy Tưởng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post