Quyết định số 467/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 467/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 467/QĐ-TTG

Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng

Quyết định số 467/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng.

Bạn đang xem: Quyết định số 467/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 467/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa
Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng
——————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Hồng là 270.000.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn) tương đương với 27.000.000 cổ phần;

2. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 19.763.178 cổ phần, chiếm 73,20% vốn điều lệ;

3. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 520.600 cổ phần, chiếm 1,93% vốn điều lệ;

4. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 6.716.222 cổ phần, chiếm 24,87% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
– Tổng công ty Sông Hồng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
– Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post