Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

pgdsathay
pgdsathay 30/10/2022

Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn.

BỘ TÀI CHÍNH

Bạn đang xem: Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

—————
Số: 46/2006/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
– VP Trung ương và các Ban của Đảng,
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP,
– Viện KS ND tối cao, Tòa án ND tối cao,
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
– Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố,
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
– Công báo,
– Website Chính phủ,
– Lưu VT (2), Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Xuân Hà

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post