Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem: Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến

—————
Số: 32/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ
giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện
trên địa bàn Thành phố Hà Nội
___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 năm 2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành tiêu chuẩn 11 TCN 18-2006 quy phạm trang bị điện;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Tờ trình số 1896/QHKT-TTr ngày 13/6/2011, Văn bản số 3096/QHKT-P7 ngày 07/9/2011 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 933/STP-VBPQ ngày 13/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “quy định về việc sử dụng bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Công Thương;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
– Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia;
– Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;
– CPVP, các phòng: TH, CT, XD, GT, TNMT;
– Trung tâm Công báo;
– Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Văn Sửu

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post