Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 30/10/2022

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 28/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá

trên địa bàn thành phố Hà Nội

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 116/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng đấu giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 907/TTr-STC ngày 14/3/2011 về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội và Văn bản thẩm định số 203/STP-VBPQ ngày 18/02/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 của UBND tỉnh Hà Tây V/v ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tây và các quy định về quản lý giá trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (để b/c);
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– TT Thành ủy (để b/c);
– TT HĐND (để b/c);
– Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng giao tiếp đầu tư Hà Nội;
– TT công báo;
– Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
– Các PCT UBND TP;
– Các CPVP, TH, KT;
– Lưu: VT, KTc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post