Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố.

Bạn đang xem: Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———————-

Số: 27/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố
__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét Tờ trình số 300/TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Sở Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Sở Nội vụ (2b);
– VPUB: PVP/KT, VX;
– Phòng TC-TM-DV, VX, THKH, TTCB;
– Lưu: VT, (TM/P) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Lê Hoàng Quân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post