Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Bạn đang xem: Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________________

Số: 26/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội
nhiệm kỳ 2011 – 2016
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế này ở các cấp, các ngành trực thuộc UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UB ngày 15/8/2008 của UBND Thành phố.

Điều 4. Các thành viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Thường trực TU (để báo cáo);
– Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
– Đoàn ĐBQHHN (để báo cáo);
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra), Bộ Nội vụ;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBMTTQ Tp;
– Chủ tịch, các đ/c PCT UBND TP;
– Viện Kiểm sát nhân dân TP; tòa án nhân dân TP;
– VP Thành ủy, VP ĐĐBQH&HĐND Tp;
– Các Sở, Ban, ngành và các đoàn thể;
– UBND các quận huyện, thị xã;
– Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Thế Thảo

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post