Quyết định số 2444/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 2444/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 2444/QĐ-TTG

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Quyết định số 2444/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định.

Bạn đang xem: Quyết định số 2444/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 2444/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia
phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định
————————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16138/BTC-TCDT ngày 26 tháng 11 năm 2010, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8853/BKH-KTDV ngày 13 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 02 xe ô tô cần cẩu loại Tadano TS-75ML từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng và bảo quản số xe nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu về trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn; trên cơ sở đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng
, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng
, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ;
– Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, ĐP;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post