Quyết định số 236/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 236/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 236/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 236/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 236/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————

Số: 236/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 288/TTr-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

– Phạm Đình Cự, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

2. Ủy viên:

– Ông Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post