Quyết định số 2216/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 2216/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 2216/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 2216/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 2216/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 2216/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bố sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011
———————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 1688/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4133/TTr-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

– Ông Phạm Văn Tam, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Ông Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng dân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post