Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành “quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem: Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

—————
Số: 22/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
trên địa bàn thành phố Hà Nội”
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT – Công an – Quốc phòng, ngày 06/12/2002 hướng dẫn phối hợp lực lượng Kiểm lâm – Công an – Quân đội trong công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 84/TTr-SNN ngày 29/6/2011 kèm theo Báo cáo thẩm định số 814/STP-VBPQ ngày 11/5/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND Thành phố trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Thủ trưởng các Sở ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
– TT Thành ủy – TT HĐND TP (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Các thành viên BCĐ bảo vệ và PCCC rừng TP;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Trung tâm Công báo UBND Thành phố;
– VPUB: các PVP, các phòng CV, TH;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Trần Xuân Việt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post