Quyết định số 2174/QĐ-TTG Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 2174/QĐ-TTG Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 2174/QĐ-TTG

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 2174/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 2174/QĐ-TTG Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 2174/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011
—————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 5640/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3973/TTr-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung ông Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Xuân Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post