Quyết định số 1950/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1950/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Quyết định số 1950/QĐ-TTG

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

Quyết định số 1950/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Bạn đang xem: Quyết định số 1950/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 1950/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức
Ủy viên Hội đồng cạnh tranh
—————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 7861/TTr-BCT ngày 12 tháng 8 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 3314/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và ông Nguyễn Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KTTH, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post