Quyết định số 1917/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1917/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 1917/QĐ-TTG

Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

Quyết định số 1917/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ.

Bạn đang xem: Quyết định số 1917/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 1917/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung
để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ
————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (các Công văn: 304/PCLBTW ngày 14 tháng 10 năm 2010, số 321/PCLBTW ngày 19 tháng 10 năm 2010), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 13948/BTC-NSNN ngày 15 tháng 10 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 660,0 tỷ đồng (sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010; xuất cấp không thu tiền 11.000 tấn gạo (mười một nghìn tấn) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ: cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế, bệnh viện; các công trình giao thông, thủy lợi), phân bổ cụ thể như sau:

– Tỉnh Hà Tĩnh: 250 tỷ đồng và 5.000 tấn gạo;

– Tỉnh Quảng Bình: 250 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo;

– Tỉnh Nghệ An: 100 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo;

– Tỉnh Quảng Trị: 20 tỷ đồng và 500 tấn gạo;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10 tỷ đồng và 500 tấn gạo;

– Tỉnh Thanh Hóa: 30 tỷ đồng.

Số kinh phí và gạo nêu trên bao gồm cả số kinh phí, gạo do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quyết định hỗ trợ cho hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày 07 tháng 10 năm 2010 và khoản kinh phí, gạo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các Công điện số 1817/CĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2010 và số 1864/CĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2010.

2. Bộ Tài chính tạm ứng 25 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, tạm ứng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tỉnh Quảng Bình 15 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và qui định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương, cơ quan và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (5), Tuynh.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post