Quyết định số 1907/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1907/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 1907/QĐ-TTG

Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ

Quyết định số 1907/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ.

Bạn đang xem: Quyết định số 1907/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 1907/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt
hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ
————————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3297/TTr-BNN-TT ngày 11 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai như đề nghị tại Văn bản số 3297/TTr-BNN-TT nêu trên.

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại ở địa phương đó.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các PTTgCP;
– VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post