Quyết định số 1885/QĐ-TTG Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1885/QĐ-TTG Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định số 1885/QĐ-TTG

Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia

Quyết định số 1885/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia.

Bạn đang xem: Quyết định số 1885/QĐ-TTG Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 1885/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia
———————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13260/BTC-TCDT ngày 04 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 5.664.508.706 đồng (năm tỷ sáu trăm sáu mươi tư triệu năm trăm lẻ tám nghìn bảy trăm lẻ sáu đồng) từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2010 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung chi phí nhập và phí bảo quản muối dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13260/BTC-TCDT nêu trên.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị dự trữ quản lý và sử dụng chi phí nhập, chi phí bảo quản theo đúng chế độ; đồng thời, chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng định mức muối dự trữ quốc gia theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Vụ KTN;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post