Quyết định số 1729/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1729/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 17/09/2022

Quyết định số 1729/QĐ-TTG

Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định số 1729/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 1729/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 1729/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ
giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
——————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 2084/TTr-ĐHQGHN ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Tờ trình số 2804/TTr-BNV ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Phùng Xuân Nhạ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Thành ủy Hà Nội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ KGVX, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post