Quyết định số 1661/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1661/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định số 1661/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 1661/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 1661/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 1661/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011
——————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2968/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011 của ông Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và ông Trần Văn Vệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post